scontro Anselmo – Baumgarten


28 settembre – 8 novembre 2012

Mostra: Anselmo – Baumgarten

Soltanto un quadro al massimo Giovanni Anselmo – Lothar Baumgarten

Claudia Wieser

Leni Hoffman

Johanna Diehl

Stefan Hanke

Rudi Finsterwalder

Bernd Bess

Maix Meyer

Jan Liesegang

Jörn Köppler

Jorg Sieweke