scontro Anselmo – Baumgarten


28 settembre – 8 novembre 2012

Mostra: Anselmo – Baumgarten

Soltanto un quadro al massimo Giovanni Anselmo – Lothar Baumgarten

Eva Hertsch, Adam Page

Fernando Bryce

Maix Meyer

Birgit Frank

FAMED

Jorg Sieweke

Bernd Bess

Gordon Kampe

Leni Hoffman

Paola Pivi - Jonathan Meese